Jdi na obsah Jdi na menu
 


Hlášení pálení

OHLÁŠENÍ PÁLENÍ

Pro o podnikající fyzické a právnické osoby platí povinnost ohlašovat pálení na Operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje.

Zákonná povinnost se nevztahuje na fyzické osoby, které pálí na svém soukromém pozemku. Pokud ale fyzická osoba plánuje pálit odpad, doporučujeme jej na operační středisko také nahlásit.
Nejjednodušším způsobem nahlášení je prostřednictvím internetového formuláře na webových stránkách Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje www.hzsjck.cz (formulář na pálení je jedním z bannerů na pravé straně - https://paleni.izscr.cz). Případně lze pálení nahlásit telefonicky na číslech 950 230 801 – 804.
Pálení nikdy nenahlašujte na tísňové linky 112 a 150.

Pálení klestí je třeba ohlásit na místně příslušné krajské operační a informační středisko HZS Jihočeské kraje:

na internetových stránkách

 

https://paleni.izscr.cz/

 

kde vyplníte formulář pro ohlášení pálení.

V krásných teplých jarních dnech lidé začínají uklízet své zahrádky po uplynulé zimě.  Mezi jejich pracovní činnosti, kterým věnují svůj čas, patří i vypalování staré suché trávy. Je to sice nejrychlejší způsob likvidace, ale zůstává otázka, zda je to i nejbezpečnější a nejekologičtější způsob. Lidé by si měli v první řadě uvědomit, že provádět vypalování porostů je zakázáno podle zákona 133/1985 Sb. o požární ochraně § 17 odst. 3 písm. f).

Je třeba si ovšem uvědomit rozdíl mezi vypalováním a spalováním. Vypalováním se rozumí plošné vypalování např. trávy nebo strniště, a to je ze zákona zakázáno. Spalováním se rozumí např. zapálení shrabané trávy na hromadě. Další věcí, kterou je třeba zmínit je, že každé spalování hořlavých látek na volném prostranství a v lesích je třeba předem oznámit na územně příslušné operační a informační středisko HZS Jihočeského kraje.

Při vypalování a spalování staré trávy mohou lidé zavdat příčinu ke vzniku požáru, ohrozit život a zdraví osob, zvířata nebo majetek.

Lidé by neměli v žádném případě spalovat trávu při větru, kdy by hrozilo další rozšíření ohně, nebo v blízkosti snadno vznětlivého materiálu (suché trávy, sena, slámy,…) nebo lesa, kdy hrozí vznik požáru.

Při spalování hořlavých látek, zejména spalování klestí v lesích a pálení odpadu je třeba dodržovat zejména tato pravidla:

1.    Nahlásit pálení na příslušném krajském HZS a dbát pokynů operačního důstojníka HZS.

2.    Nerozdělávat oheň v období extrémního sucha a za silného větru. Při náhlém zhoršení počasí, např. za silného větru, je nutné pálení přerušit a oheň důkladně uhasit

3.    Ohniště bezpečně oddělit od okolního prostředí (obložením kamenů, pískem, vyhloubenou zeminou - vrchní vrstva musí být odstraněna až na hlínu), větší vatry oddělit metrovým pruhem zbaveným veškerých hořlavin.

4.    Po pálení uhasit ohniště vodou nebo alespoň zeminou. Při odchodu se z ohniště už nesmí kouřit a půda pod ním musí být chladná. Místo po pálení se musí po dobu pěti dnů nebo do vydatného deště pravidelně kontrolovat.

5.    Ohniště nesmí být blíž než 50 metrů od lesa a v dostatečné vzdálenosti od budov či objektů, které mohou vzplát (jiskry létají daleko). Zcela zakázáno je rozdělávání ohně na místech se vzrostlým porostem.

6.    Spalování nemůže konat osoba mladší 18 let bez dozoru dospělého, který je zodpovědný za výsledek.